بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

حوضه زاینده رود به دلیل تنوع آب و هوایی و آب حیات بخش رودخانه زاینده رود، یکی از مناطق مهم کشاورزی در سطح کشور است. از آنجایی که پدیده‌ یخبندان به ویژه یخبندان دیررس بهاره به درختان میوه و محصولات کشاورزی این منطقه خسارت زیادی وارد می کند؛ بنابراین بررسی یخبندان در این حوضه ضروری است. در این تحقیق شدّت یخبندان دوره‌ سرد سال و فصل بهار در حوضه زاینده رود در 5 آستانه‌ی ضعیف (0 تا 5- درجه)، متوسط (1/5- تا 10- درجه)، شدید (1/10- تا 15- درجه)، بسیار شدید (1/15- تا 20- درجه) و فوق‌العاده شدید (کمتر از 20- درجه سلسیوس) با استفاده از آمار دمای کمینه شبانه روز 13 ایستگاه هواشناسی طی دوره‌ آماری 16 ساله (72-1371 تا 87-1386) بررسی گردید. نقشه پهنه بندی فراوانی شدّت‌های مختلف یخبندان نیز در محیط Arc Map ترسیم شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمام ایستگاه‌های مورد مطالعه‌ حوضه زاینده رود در دوره‌ سرد سال یخبندان ضعیف تا بسیار شدید را تجربه می‌کنند؛ امّا یخبندان فوق‌العاده شدید تنها در مناطق مرتفع (بالای 2000 متر) اتفاق می‌افتد. در فصل بهار، یخبندان ضعیف تا آخر فروردین و در ایستگاه های مرتفع تا دهه سوم اردیبهشت و یخبندان متوسط تنها در ایستگاه های 2000 متر به بالا در فروردین ماه رخ می‌دهد. یخبندان شدید نیز تنها در شمال‌غرب منطقه‌ مورد مطالعه اتفاق می‌افتد. با توجه به نقشه‌های پهنه بندی، شمال‌غرب حوضه زاینده رود از نظر فراوا‌نی وقوع شدّت‌های مختلف یخبندان منطقه‌ پرخطر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Temporal-Spatial Changes of Frost in Zayanderoud Basin

نویسندگان [English]

  • Aghdas Aslani
  • kamal Omidvar
چکیده [English]

Zayanderoud Basin is one of the important agricultural areas in country level because of climatic variety and resuscitative water of Zayanderoud River. Since frost phenomenon especially late spring frost incurs great damages on fruit trees and agricultural products of this region, it is necfessary to study frost in this basin.In this research, the intensity of frost during cold period and spring season in Zayanderoud Basin in five thresholds: mild (0 to -5 0C), moderate (-1.5 to -10 0C), strong (-1.10 to -150C), very strong (-1.15 to -20 0C) and extraordinarily strong (lower than -200C) was studied using daily minimum temperature statistics of 13 meteorological stations during 16-years statistical period (1992-1993 to 2007-2008). Frequency zoning map of different frost intensities was also drawn in ARC MAP environment.
The results of research show that all studied stations of Zayanderoud Basin experience mild to very strong frost during cold period, but the extraordinarily strong frost only is occurred within elevated regions (above 2000 m). In spring season, mild frost is occurred in until late Farvardin month and within elevated stations until third decade of Ordibehesht and moderate frost is only occurred within 2000 m stations and above in Farvardin month. Strong frost is only occurred in the studied north-western region. According to zoning maps, north-western Zayanderoud Basin is hazardous in terms of the frequency of occurrence of different frost intensities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Temporal
  • Keywords: Temporal-Spatial Changes
  • Spatial Changes
  • Frost
  • Zayanderoud Basin
  • Minimum temperature
  • Zoning