فلسفه جغرافیایی تداوم رقابت در روابط بین الملل پس از جنگ سرد

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پس از پایان جنگ سرد دیدگاههای مختلف و متفاوتی دربارۀ ماهیت و چگونگی ادامه رقابت در روابط بین الملل مطرح گردید. پاره ای از اندیشمندان این حوزه بر این اعتقاد بودند که با پایان گرفتن رقابتهای ایدئولوژیک در سطح کلان و سیطرۀ غیرقابل هماورد لیبرالیسم دیگر مبنای برای ادامه رقابت مابین کشورها و بلوک های قدرت وجود ندارد و جهان از این زمان به بعد حداقل در سطح کلان دوره ای از صلح لیبرالی را تجربه خواهد کرد . در نقطه مقابل پاره ای دیگر از اندیشمندان بر این اعتقاد بودند که سرشت ذاتی انسان و فضای جغرافیایی ، به عنوان مکان و محل زیست انسان به گونه ای است که به صورت مبنایی عامل رقابت را میان گروههای متشکل انسانی و حکومتها بازتولید خواهد نمود و در فرایندهای تاریخی تنها ممکن است که شکلواره های رقابت در زمانهای مختلف دچار تغییر گردد . بر این مبنا در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی تحلیلی فلسفه جغرافیایی تداوم عامل رقابت در روابط بین الملل تبیین گردیده و شکلوارهای روبنایی آن بررسی گردد . یافته های پژوهش بیانگر آن است که بطور کلی کالبد جغرافیای سیاسی جهان حائز شرایطی است که به عنوان یک عامل زیرساختی در روابط بین الملل ، عامل رقابت را در زمانهای مختلف مابین کشورها و بلوکهای قدرت بازتولید خواهد نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of International Relations After the Cold War Competition in Geographic Continuity

نویسندگان [English]

  • Ehsan Lashgari 1
  • zahra Ahmadypour 2
چکیده [English]

Abstract:
After the end of the Cold War, were came up different views about nature and how to continue rival in international relations. Some scholars of these fields were believe that with the end of ideological competition in the macro level in the world and with any rival hegemonic there is not any basis for more competition between countries and power blocks in the world . so it consider that from this time , human being will experience liberal peace in macro level. In contrast to some other scholars believe that inherent nature of space and geography, as a place where human life ,is fundamental for reproducing and processing historical structures for competition between states and power blocks and in different times only may changes the subject of competition . Therefore in this paper with descriptive and analytical approach we have attempted, philosophy of geographic continuity competition has been described in international relations and has been explaining the new shape of competition.
Research findings indicate that in general the political geography of the world body has conditions that will reproduce the competition between countries and power blocks as a infrastructure factor in international relations at different times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rival
  • Geography
  • Power
  • International Relationship