بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

نویسندگان

چکیده

کشور ایران به جهت قرار گیری بر روی کمربند بیابانی نیمکره شمالی، آب و هوای خشک و بیابانی بر قسمت های زیادی از آن مستولی است. به دلیل همین موقعیت جغرافیایی ریزش های جوی در حیات و زندگی انسانی و جانوری آن نقش بسیار مهمی دارد و با توجه به این که منابع رطوبتی کشور در خارج از آن قرار دارد و این ریزش های جوی از سالی به سال دیگر نوسان دارند نقش سامانه های باران زا پررنگ تر می شود. یکی از مکانیسم های مهمی که باعث ایجاد ناپایداری و تراکم می شود چرخندها می باشد. به همین جهت شناخت مراکز چرخندی و مناطق چرخندزایی می تواند در مطالعات محیطی، برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و بلایای طبیعی ، پیش بینی های جوی و توسعه اجتماعی اقتصادی کشور بسیار مهم و ضروری می‌باشد. در این پژوهش از داده های بازکافت شده ارتفاع ژئوپتانسیل NCEP/NCAR در 6 تراز جو(1000، 925، 850، 700، 600، hpa 500 ) برای سال 1371 شمسی استفاده شده است. برای شناسایی و جایابی کنش های چرخندی دو شرط در نظر گرفته شده است که عبارت اند از: 1- ارتفاع ژئوپتانسیل یاخته مورد بررسی نسبت به هر 8 همسایه پیرامونش کمینه باشد. 2- بزرگی شیو ارتفاع ژئوپتانسیل بر روی کرنل مورد بررسی برابر یا بیشتر از 100 متر بر 1000 کیلومتر باشد. در این پژوهش مراکز چرخندی و مناطق چرخندزایی و شدیدترین مرکز چرخندی هر تراز شناسایی شده است. با توجه به محاسبات انجام شده مشخص گردید که بیشینه درصد فراوانی چرخندها در 3 فصل اول سال در تراز hpa 500 و در فصل زمستان در تراز hpa 1000 و کمینه آنها در دو تراز 850 و hpa 700 رخ داده است. همچنین مراکز چرخندزایی که چرخندهای آنها کشور ایران را تحت تأثیر قرار می دهند شامل منطقه چرخندزایی جنوا، جنوب ایتالیا، جزایر سیسیل و ساردنی، جنوب یونان، دریای آدریاتیک، غرب اسپانیا، لیبی و الجزایر، ایسلند می باشد. در پایان یک رابطه همبستگی بین درصد فراوانی فصلی چرخندها با میانگین بارش کشور برقرار شد که نشان می دهد بین درصد فراوانی چرخندها با میانگین بارش کشور رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Synoptic Survey of Cyclone Activity over Iran in 1992

نویسندگان [English]

  • saeid movahedi
  • REZA KAVOSI
چکیده [English]

Abstract Iran country due to laying in the desert belt on the northern hemisphere, are dry and desert climate of many parts of it Predominate. Due to the same location in the atmospheric loss of human life and animal life and it has an important role. And according to the moisture sources in the country and located outside of the atmospheric loss from year to year fluctuations have other roles pluvial systems are more bold. One of the important mechanisms that cause instability and density will be cyclones. Therefore recognition of cyclonic centers and cyclogenesis can in environmental studies, planning and management of water resources and natural disasters, weather forecasts and the country sociol-economic development is necessary and important. Therefore, for identify and positioning cyclonic action is used from reanalysis data geo-potential height NCEP/NCAR with 6-hour time resolution (00, 06, 12, 18 z)and spatial resolution 2.5× 2.5 degree for the 1371 Solar year (93-1992 ). for Cyclone identification in six levels 1000, 925, 850, 700, 600, 500 hecto pascal Two conditions are considered Which include the:1- geo-potential height pixel resurvey than every eight neighboring surrounds is low.2- Large gradient geo-potential height on the Cornell Equal to or greater than 100 meters is 1000 km. In this study, first cyclonic centers according to the provisions are intended Identify and then monthly, seasonal and annual plans, drawn and cases were analyzed. According to the calculations performed were determined The maximum cyclone frequency in the first nine months in The 500 hpa level and three months in winter in level 1000 hpa and low they in the levels both 850 and 700 hpa Occurred. Also cyclogenesis centers of the cyclones they affect the country are include Genoa cyclogenesis area, Italy southern, Sicily and Sardinia Islands, southern Greece, Adriatic Sea, West Spain, Libya and Algeria, Iceland and are Pakistan. Finally, a correlation between frequency percentage cyclone monthly with an average monthly precipitation country established Shows that The highest correlation is in hpa 1000 level and in other levels correlation value decreases.finally, Can be said that there is between frequency percentage cyclones with rainfall average country a positive correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cynoptic climatology
  • Geo-potential height
  • Cyclone
  • Circulation to Environmental Approach
  • Geo
  • potential height