مکان‌یابی پیچانه‌های تراز 500 هکتوپاسکال مؤثر بر اقلیم ایران در نیمه سرد سال

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ناهنجاری های مکانی- زمانی فشار تراز دریا در بخشی از نیمکره شمالی انجام شد. برای این منظور از داده های شش ساعته فشار تراز دریا در محدوده صفر تا 80 درجه جغرافیایی طول شرقی و صفر تا 60 درجه جغرافیایی عرض شمالی استفاده شد. در این محدوده، 825 یاخته به اندازه 5/2 در 5/2 درجه جغرافیایی قرار داشت. بنابراین پایگاه داده ای به اندازه 825* 90520 ایجاد شد. در این ماتریس 825، تعداد یاخته های محدوده مورد مطالعه و 90520 نیز تعداد دیده بانیهای شش ساعته فشار تراز دریا در 62 سال(2009-1948) است. با استفاده از این داده ها، ناهنجاری های ماهانه فشار تراز دریا برای هر یاخته بدست آمد. فراوانی مقادیر کمتر و بیشتر از میانگین بلندمدت هر یاخته تحت عنوان ناهنجاری های منفی و مثبت فشار تراز دریا محاسبه شد. برای هر ماه نقشه فراوانی ناهنجاری های منفی فشار تراز دریا ترسیم شد. نتایج نشان داد که فراوانی ناهنجاری های منفی فشار تراز دریا، تقریباً از ماه نوامبر تا آوریل در بیشتر بخش های کشور بیش از 50 درصد بوده و از ماه می تا اکتبر نیز کمتر از 50 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the spatial-temporal anomalies sea level pressure

نویسنده [English]

  • bakhtiar mohammadi
چکیده [English]

Abstract:
Identification of spatial-temporal anomalies sea level pressure in part of northern hemisphere was the main aim in this research. For this purpose six hourly data used from the to eastern longitude and to northern latitude. In this location, there are 825 pixels to geographical degree. Therefore, database extent created. In this matrix, 825 are number of the pixels at that location and 90520 is number of six hourly scout of the sea level pressure during 62 years (1948-2009). Using these data, monthly anomalies sea level pressure obtained for every pixel. Frequency lesser and higher then long term mean calculated such as the negative and positive anomaly to sequence. For every month anomaly map of the sea level pressure have been drawled. The results showed that frequency of negative anomalies of the sea level pressure, almost during from November to April in most parts of Iran have been more then 50 percent and also during May to October lesser from 50 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sea level pressure
  • Anomaly
  • Low Pressure
  • High Pressure
  • Long Term Mean