ارزیابی روش های تفکیک دبی پایه بر اساس آنالیز شاخه خشکیدگی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحلیل هیدروگراف یکی از پیچیده‌ترین مسائل در تحقیقات منابع آب بوده و برآورد آن در ارزیابی خصوصیات جریان حداقل برای استفاده در آبرسانی، مدیریت آب و آلودگی امری حیاتی است. این مقاله به بررسی روش‌های مختلف تفکیک جریان پایه از سری‌های زمانی روزانه بر اساس آنالیز شاخه خشکیدگی و تشخیص مناسب‌ترین روش در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان آذربایجان غربی با مساحت‌های مختلف پرداخته است. روش تفکیک دبی پایه خودکار با استفاده از روش حداقل محلی و روش فیلتر دیجیتالی - ‌با پارامترهای مختلف 9/0 تا 975/0- اجرا و جهت صحت سنجی و مقایسه آنها از تکنیک همبستگی منحنی افت اصلی به همراه برآورد شاخص دبی پایه استفاده شد. عدم نیاز به کالیبراسیون در این الگوریتم‌ها استفاده از آنها را تسهیل نموده که در نهایت با استفاده از آزمون‌های خطا، روش فیلتر دیجیتالی با پارامتر 925/0 به عنوان دقیق‌ترین روش در تفکیک دبی پایه در منطقه مورد مطالعه شناخته شد. همچنین ثابت خشکیدگی در ایستگاه‌های مورد بررسی بین 65/0 تا 83/0 نوسان داشت که بیانگر نقش آبهای زیرسطحی و پایه در تغذیه رودخانه‌ها می باشد. از دیگر مزایای این روش‌ها بررسی پیوسته داده‌های جریان روزانه در دوره‌های طولانی‌مدت می باشدکه می تواند در برنامه ریزی های زیست محیطی جهت تنظیم آبشویی و ورود آلاینده ها به خاک بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Base Flow Separation Methods Based on Recession Analysis

نویسنده [English]

  • Mehdi Teimouri
چکیده [English]

Hydrograph analysis is a complex problem in a variety of water resources investigations and its estimate is critical in the assessment of low flow characteristics of river for use in water supply, water management and pollution assessment. The paper describes different methods of base flow separation based recession analysis from daily river flow records and distinguishes the most suitable method in some hydrometric stations of Azarbaijan province. An automated base flow separation with different parameters –with different parameters of 0.9 to 0.975- and local minimum techniques has been tested against correlation method of master recession curve with base flow index.
unnecessary of calibration in this algorithms is made easy to use them and Finally, use of digital filter with the parameter set to 0.925 was found to be a most accurate method of base flow separation in study region. Also, Recession constants have fluctuations between 0.65 to 0.83 which reveal role of ground water and base flow in river recharging. Continuous investigations of daily flow data in long term duration is another benefit of this algorithm that can be used for leaching control and pollutions entry into soil in environmental plannings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base Flow
  • Hydrograph Analysis
  • Recession Curve
  • Digital Filter
  • Correlation Method