واکاوی کوچ زودرس بهاره عشایر استان فارس

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زندگی عشایر مبتنی بر کوچ مستمر به منظور تأمین علوفه مورد نیاز دام از مراتع و دسترسی به شرایط مساعد آب و هوایی است. این روش زندگی دارای سابقه طولانی در ایران است که متناسب با شرایط اقلیمی شکل گرفته است. در سده اخیر و به دلیل پیامدهای مُدرنیسم، تحوّلات زیادی در شیوه زندگی سنتی عشایر به‌وجود آمده است، به نحوی که عشایر کارکرد گذشته خود را ندارند. از جمله این تحوّلات می‌توان به تغییرات زمان حرکت و کوچ عشایر اشاره کرد که اغلب به ورود زودهنگام دام به مراتع می‌انجامد. این پدیده اثر مخربی بر مراتع دارد. با عنایت به این مهم، مقاله حاضر به ارائه نتایج یک تحقیق پیمایشی می‌پردازد که با هدف بررسی کوچ‌ و ورود زودهنگام عشایر فارس به مراتع ییلاقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند ورود زودهنگام عشایر به مراتع ییلاقی استان عمومیت دارد و میانگین آن در بین سه ایل قشقایی، خمسه و ممسنی به ترتیب برابر 5/17، 1/2 و 4/41 روز و در مجموع، میزان متوسط آن 8/12 روز است. همچنین اغلب عشایر دام‌های خود را به صورت پیاده از قشلاق به سمت ییلاق کوچ می‌دهند و این روش در مقایسه با انتقال دام با ماشین، به کاهش میزان ورود زودهنگام دام به مراتع ییلاقی می‌انجامد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد عشایر در هنگام کوچ احساس امنیت کافی ندارند و از نظر آنان، گیاه بهمن و همچنین خشکسالی می‌تواند به ترتیب 18 و 26 روز کوچ را به جلو اندازد. در مجموع، از دید عشایر، مهمترین عامل در کوچ زودرس، به ترتیب کمبود آب و کمبود علوفه برای دام است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Outdate Spring Migration among Nomads of Fars Province

نویسنده [English]

  • Ahmad Abedi-Sarvestani
چکیده [English]

Nomad’s livelihood is based on continuous migration between summer and winter pastures to obtain forage for their animals and access to contented weather. This living way has long history in Iran which formed in accord with climate. In recent century, modernization has been caused many changes in traditional living way of nomads. Therefore, nomads have no more their role and function as in the past. One of changes in nomads’ living way is about migration time which usually leads to early entering in rangelands. This has deteriorative effect on rangelands. Present article delivers results of a survey research on factors affecting early migration of nomads and early entering of their animals in summer pastures of Fars province. Findings indicated that early entering in summer pastures are a common phenomenon among nomads. The mean of days which nomads enter early in summer pasture is 13 days. This mean are 17.5, 2.1 and 41.4 days for nomads of Qhashqay clan, Khamseh clan and Mamasani clan respectively. Most nomads have migrated their animals from winter pasture to summer pastures by walk. This way of migration, in comparison to migration by machine, has resulted in decreasing the days which nomads enter early in summer pasture. The results also indicated that nomads have low sense of security in migration time. From point of their view, the ??? plant and drought could increase the days of entering early in summer pasture for 18 and 26 days respectively. Nomads also believed that fresh water and animal forage deficiencies are important determinant factors in early migration of nomads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomads
  • Migration
  • Summer Pastures
  • Fars Province