تعیین فعالیت گسل پیرانشهربه عنوان شمال غربی ترین قطعه راندگی جوان زاگرس با کاربرد مدل DTM و نرم افزار GIS

نویسنده

چکیده

تکتونیک، نقش بسیار مهمی در تکامل مورفولوژیکی هر منطقه ایفا می کند و به خوبی، به وسیله شاخص های مورفومتری، رودخانه ای و ساختمانی منعکس می شود. تحلیل تکتونیک فعال با استفاده از شاخص های مورفومتری، به مقاومت سنگها و گسلهای موجود در منطقه بستگی دارد. از طرفی، نتایج حاصل از بررسی های مورفوتکتونیکی برای ارزیابی و پیش بینی خطر زمینلرزه در یک منطقه، روشی کارآمد می باشد. به منظور تعیین میزان فعالیت گسل پیرانشهربه عنوان شمال غربی ترین قطعه راندگی جوان زاگرس واقع در جنوب غربی استان آذربایجان غربی ، شاخص های مورفوتکتونیکی شامل: نسبت عرض دره به ارتفاع دره (V )، نسبت Vc، نسبت پهنای کف دره به عمق دره (Vf) و کاهش سینوسیته پیشانی کوهستان (Smf) به کار گرفته شده اند.نتیجه ی اندازه گیری ها نشان دهنده ی نرخ سریع بالا آمدگی دره ها و مسطح شدگی فعال در پیشانی کوهستان است. همچنین، ارقام حاصل از بکارگیری شاخص های مختلف نیز نشان دهنده فعال بودن تکتونیک در محدوده گسل پیرانشهر می باشد. نتایج بررسی های لرزه زمینساختی نیز نشان می دهند گسل پیرانشهر با طول تقریبی 95 کیلومتر، توان ایجاد زلزله ای با حداقل بزرگی 9/6 درجه در مقیاس ریشتر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of Piranshahr fault as the northest part of Zagross Main Resent Fault by using DTM model and GIS

نویسنده [English]

  • camellia yazdanfar
چکیده [English]

Abstract
Tectonic, plays a key role in the evolution of morphology and can be distinguished with morphotectonic, rivers and structural parameters. An analysis of morphometric parameters illustrates that the development of them is associated with faults activities and rocks resistance. Morphotectonic analysis also supplies seismotectonic setting for a region. For appropriate and survey tectonic activities of Piranshahr fault in south west of Azarbaijan province as Northest part of Zagross Main Recent Fault, the morphotectonic indices contain: Ratio of Valley-mouth width to Valley Height, Ratio of Valley-floor width to Valley Height, Ratio of Vc and Mountain Front Sinuosity has been calculated. The results of several indices are incorporated to highlight tectonic activity and provide an assessment of a high degree of morphotectonic, Neotectonic activities. Piranshahr fault with 95 km length produced a seismic hazard magnitude ~ 6.9 in Richter scale.
Key words: morphotectonic, Neotectonic, Active tectonics,Geomorphic indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphotectonic
  • Neotectonic
  • Active tectonics
  • geomorphic indexes