روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

2 پژوهشکده هواشناسی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بیشتر نمایش نوسانات و روند کما بیش یکنواخت سری های دما و سازگاری آن ها با آنچه که در سطح جهانی اتفاق افتاده است، می باشد. به علاوه تخمین جدیدی از روند منطقه ای دمای کمینه و بیشینه سالانه در ایران را بعد از کشف نقاط ناهمگن طبیعی و غیرطبیعی داده های 33 ایستگاه همدیدی کشور که دوره 2010-1960 را پوشش می دهند، ارائه می دهد. 22 ایستگاه دیگر با طول دوره کمتر، برای تایید تغییرات و نوسانات در دوره های مشترک آماری و به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. به دلیل مشابهت نتایج آزمون های همگنی و جلوگیری از پیچیده سازی مطلب، کار ارزیابی همگنی فقط بر اساس نتایج حاصل از بررسی آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT) از نوع مطلق، ، نظریات کارشناسی و استفاده از فراداده ها انجام گردید. نقاط ناهمگن تعیین، و موارد طبیعی و غیر طبیعی آن تفکیک گردیدند. پس از تعدیل ناهمگنی های غیر طبیعی سری های زمانی دما، نشان داده شد که کشور می تواند به ده زیر ناحیه برحسب نوسانات، تغییرات و روند دمایی یکنواخت طبقه بندی شود. هم چنین نشان داده شد که کشور ایران با دارا بودن اقلیم های متفاوت، ضمن افت و خیز های نسبی یکنواخت، شاهد روند افزایشی میانگین دماهای کمینه و بیشینه سالانه به ترتیب با نرخ هایی حدود 5/0-4/ و 3/0-2/0 درجه سلسیوس بر دهه بوده است. روند های منفی ارائه شده و هم چنین تفاوت نرخ روند های مشاهده شده در ایستگاه های مجاور و هم اقلیم در مطالعات قبلی صرفا به علت جابجایی و تغییر در شرایط محیطی ایستگاه ها بوده است. نادیده گرفتن این ناهمگنی های دمایی در مطالعات قبلی ، خطاهایی در مشخصه های آماری و عدم قطعیت هایی در روندهای دراز مدت را نیز به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trends and variability of temperature during 1961-2010 over Iran, after adjustment of non climatic inhomogeneities

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nasaji Zavare 1
  • Fatemeh Rahimzadeh 2
چکیده [English]

The main purpose of this article is, showing similar fluctuation of temperature series and their consistency with what happened in the global level. In addition, it determines new estimates of regional seasonal and annual temperature trends over Iran, after the detection of artificial and natural non homogenous points of 33 synoptic stations for the period of 1960 2010. The 22 stations with shorter records are used only to confirm variability during overlapping periods as evidence. Due to similarity of the results of homogeneity tests and also to prevent of complexity, assessing of data homogeneity have been surveyed only by using the results of Standard Normal Homogeneity test (SNHT), expert judgment and Metadata. The results showed, the country may be segmented to 10 such regions in terms of trends and variability of temperature. In addition, it was shown, the country with having different climatic type and with facing similar natural fluctuation, have experienced similar variability and fluctuation of temperatures in all regions at nearly equal rates of 0.4-0.5 and 0.2-0.3 (°C /decade) for annual minimum and maximum temperature, respectively in Iran. Non homogeneities in the temperature series relate mostly to relocation and changes of environmental conditions at individual stations. In the case of ignoring these non homogeneities, it is appeared errors in the statistical characteristics of temperature, Furthermore, it will be followed uncertainties in spatially averaged trends. The finding in earlier work of a few individual stations with negative trends is found to be due to artificial effects like relocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Minimum temperature
  • Maximum Temperature
  • Trend
  • Homogeneity
  • adjustment
  • Standard Normal Homogeneity test (SNHT)
  • Metadata