بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان

نویسنده

دانشگاه اصفهان گروه جغرافیای طبیعی

چکیده

در این پژوهش، جهت بررسی روند تغییرات بارش جمهوری آذربایجان از داده های بارش روزانه پایگاه داده آفرودایت که دارای تفکیک مکانی 25/0 * 25/0 درجه است، در یک دوره 57 ساله (1951-2007) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده‌ها، با روش نزدیک‌ترین همسایگی در نرم افزار سورفر نقشه‌های همبارش سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید. پس از بررسی نقشه سالانه، میانگین یاخته‌ای بارش سالانه آذربایجان 410 میلیمتر تعیین شد. بیشینه بارش در قسمت های شمالی (ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو)، جنوب خاوری (منطقه لنکران) و باختری (منطقه خان کندی) آذربایجان بوده است. بیشینه و کمینه فصلی بارش به ترتیب در بهار و زمستان بوده که تقریباً تمامی مناطق را تحت پوشش قرار داده است. در الگوی پراکندگی بارش ماهانه، بیشینه بارش در برج خرداد بوده که قسمت‌های شمالی (ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو) و باختری (منطقه خان کندی) آذربایجان بیشترین بارش را دریافت کرده و کمینه بارش در برج مرداد بوده که ارتفاعات شمالی (ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو) و باختری (منطقه خان کندی)و جنوب خاوری (منطقه لنکران) بیشترین بارش را دریافت کرده است. برای تحلیل روند زمانی بارش، سری‌های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه محاسبه گردید و سپس با آزمون ناپارامتری من-کندال روند افزایشی یا کاهشی با سطح اطمینان 95% و 99% آزمون شد. در سری زمانی سالانه آذربایجان در هر دو سطح اطمینان بارش دارای روندی معنادار کاهشی است. در سریهای زمانی فصلی،فصول تابستان و زمستان روندی معنادار کاهشی دارند ولی در فصول بهار و پائیز فرض وجود روند تأیید نشد. در بین سریهای زمانی ماهانه، فقط برجهای خرداد و اسفند دارای روند معنا دارکاهشی هستند و بقیه برجها فاقد روند می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

climate precipitaion of azerbaijan republic

نویسنده [English]

  • Marziyeh Yunesi
چکیده [English]

Daily precipitation data from APHRODITE's Water Resources with a spatial resolution of 0.25˚for 57 years has been used to detect the trend of precipitation in Azerbaijan Republic. First of all monthly, seasonal and yearly maps and regional mean time series calculated. According to the annual map mean annual precipitation of the country is about 410 m.m there are two precipitation maximal is Azerbaijan one in northern part (Şahdağ and Bazardüzü ) and the other one in south Western part of the country (Lankaran region).Throughout the country precipitation maximum occurs in spring and winter. Trend analysis of annual time series shows a decreasing trend that is significant in 96 percent confidence level .The same situation is true for summer and winter .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan Republic
  • Mann Kendall
  • precipitation
  • Trend