بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه‌ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی:‌ حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد)

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

پدیده لغزش هماننده پدیدهای زمین لرزه، سیل، آتشفشان از بلایای طبیعی مهم بشمار می‌روند که هر ساله رخداد آن در مناطق کوهستانی و مرتفع کشور خسارات و صدمات قابل ملاحظه‌ای به بار می‌آورد. امروزه در کشورهای درگیر با مسئله زمین لغزش تمایل فزاینده‌ای جهت اَرزیابی و پهنه‌بندی خطر و خسارت این پدیده وجود دارد. عوامل مختلفی نظیر توپوگرافی، سنگ شناسی، اقلیم و غیره در ناپایداری دامنه‌ها مؤثر می‌باشد و به طرق مختلف سبب ناپایداری دامنه‌ها می‌گردد. در این تحقیق به منظور پی بردن به میزان ناپایداری در قسمت‌های مختلف منطقه بر اَساس روش آنبالاگان، ابتدا کل منطقه مورد مطالعه به 26 واحد کاری تقسیم گردید و سپس عوامل تأثیر گذار در لغزش به صورت جداگانه در هر کدام از واحدهای کاری مورد اَرزیابی قرار گرفت و ارزش عددی هر کدام به دست آمد و در نهایت کل امتیازات جمع گردید. بر اساس امتیازات بدست آمده نقشه خطر زمین لغزش برای کل منطقه رسم گردید. بررسی این نقشه گویای این حقیقت است که منطقه به چهار پهنه از نظر زمین لغزش تقسیم شده اند؛ پهنه با خطر خیلی زیاد 13/31 کیلومترمربع از مساحت کل منطقه یا 52/18 درصد از اراضی را به خود اختصاص داده که درنزدیک روستاها و محل عبور جاده قرار گرفته‌اند. مناطق با خطر زیاد 30/37 درصد منطقه مورد مطالعه، پهنه با خطر متوسط 8/23 درصد، پهنه با خطر کم 38/20 درصد از منطقه را به خودشان اختصاص داده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Geomorphologic Instability Slope Anbalang Method Using GIS (Case study: Kalat Basin in the heights of Hezar Masjed)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zangeneh Asadi
  • Mahmood Habibolahian
  • Abolghasem Amir-Ahmadi
  • Majid Ebrahimi
چکیده [English]

Landslide like phenomena such as earthquake, flood, and volcano eruption are considered as the important natural events which happen every year in the mountainous and the elevated regions of the country and incur substantial damages and losses. Today, in the countries involved with the issue of earthquake sliding, there is an increasing tendency in evaluating and zoning of the danger and damages resulting from this phenomenon. Various factors such as topography, petrology, climatology, etc. are effective in the instability of the ranges and in various ways causes then instability of the ranges. In this study, in order to realize the rate of instability in various parts of the region based on Anbalagan. Firstly, the total area under study are divided into 26 work units and then the factors affecting the sliding are evaluated separately and the numerical value of each one was obtained and eventually the total scores were gathered. Based on the scores obtained, the plan of sliding ground was drawn for the total region. Studying the map suggests the fact that this region is divided into four areas in terms of landslide the zone has been allocated with a high degree of danger of 31.13 sq. km. from the total area of the region or 18.52 % of the lands located near the villages and the roads. The region with high degree of danger 37.30% in the area of study, the zone with medium danger of 23.8 %, and a zone has been allocated with low degree of danger 20.38 % from the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Anbalagan
  • Zoning
  • Kalat basin
  • sub basin