بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 خوارزمی

چکیده

مکان یابی کاربری‌ها یکی از مراحل پایانی برنامه‌ریزی کاربری زمین است. با توجه به این که استقرار مطلوب کاربری‌ها، که خود متأثر از عوامل بسیار متنوع و متعدد می‌باشد، عامل اصلی در پایین نگه داشتن هزینه‌ها می‌باشد؛ پس مکان یابی کاربری‌های طرح‌های هادی روستایی باید به گونه‌ای صورت گیرد که در اثر گذشت زمان از مطلوبیت آن کاسته نشود و یا خیلی جزئی تغییر کند و پایداری فرایند توسعه روستایی را تضمین کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی میزان رضایت‌مندی جوامع روستایی از مکان‌یابی کاربری های پیشنهادی طرح هادی روستایی، در روستاهای نمونه در شهرستان خواف است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن براساس مطالعات میدانی، از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 253 نفر در 10 سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آنها 10 سال می گذرد صورت گرفته است. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده های پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (854/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و تهیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS، انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که مکان‌یابی کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی، با نیازهای کالبدی و اکولوژیک همخوانی دارد و می توان گفت که در این ابعاد، روستاییان بیشترین اظهار رضایت را از اجرای طرح کاربری های پیشنهادی داشته اند. در مقابل نیز مقدار آماره t برای ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 098/3- و 723/2- می باشد، که نشان می دهد به شاخص های اجتماعی و اقتصادی در تهیه و اجرای طرح های هادی توجه چندانی صورت نگرفته و مردم در این زمینه کمترین میزان رضایت را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Satisfaction Rural Communities of Landuse Locating in Rural Guidance Plan(Case Study: Villages of Khaf County)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Javanshiri 1
 • Farhad Azizpur 2
 • Aliakbar Anabestani 1
چکیده [English]

Selecting sites for various uses is one of the final stages in land use planning. Given the fact that the ‎favorable establishment of uses, which is influenced by a variety of factors, is the main reason that ‎helps lower the costs, the site selection of land uses in Rural Development Plans should be able to ‎maintain its favorable position over time with the minimum changes so as to ensure the ‎sustainability of Rural Guidance Plans. The main goals of this paper is to assess the degree of satisfaction rural communities of the proposed sites in Rural Guidance Plans in sample villages of Khaf County. The data of the study, which drew on a descriptive-analytical method, were mainly gathered based on field studies and a questionnaire that was distributed among 253 subjects in 10 rural settlements, which had experienced Rural Guidance Plans about a decade ago. Face validity was confirmed by experts and its reliability by performing pre-test and analysis of the questionnaire data and the calculation of Cranach's alpha coefficient (0.854) were approved. Research instrument is questionnaire. Data analysis was conducted using SPSS software and ARC GIS software were used to assign weight to the indexes and prepare maps respectively. The results show that the proposed localization of User-conductor designs to fit the needs of rural communities, physical needs and is consistent with ecological. And we can say that in this aspect, most villagers have expressed satisfaction with the implementation of the proposed use. In contrast, the base for the social and economic dimensions, respectively is -3.098 and -2.723. Indicates that the social and economic indicators in preparing and conducting projects in this area, little attention has been made and people have the lowest levels of satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic needs
 • Khaf County
 • Physical needs
 • Social needs
 • ecological demands
 • physical planning project
 • Site Selection
 • Khaf County