بررسی نقش تکتونیک در مورفولوژی ، تقطیع و تکامل مخروط افکنه موغار ( شمال اردستان)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مخروطه افکنه ها از بارزترین پدیده های ژئو مورفولوژی جریانی هستند که بیشتر در جبهه کوهستانها و کوهپایه ها ی مناطق خشک و نیمه خشک یافت می شوند. این اشکال متاثر از تغییرات اقلیم و حرکات تکتونیک می باشند.
وقوع رویدادهای تکتونیکی واکنش مخروطه افکنه را در پی داشته که برخی از این واکنش ها بصورت تقطیع مخروطه افکنه و جابه جایی دیپوسنتز روی مخروط ها ظاهر می شوند. منطقه مورد مطالعه در شمال اصفهان و شمال غرب اردستان واقع شده است . هدف از این پژوهش شناسایی مخروط افکنه موغار و بررسی نقش عوامل موثر در تقطیع و تکامل آن با استفاده از شاخص های ژئو مورفیک، شواهد ژئو مورفولوژیک متاثر از تکتونیک فعال و بازدید های میدانی می باشد . نتایج حاصله حاکی از آن است که مخروط افکنه موغار تحت تاثیر حرکات تکتو نیکی قرار گرفته که منجر به جابه جایی کانون های واگر و مراکز تجمع رسوب، تقطیع و توالی مخروط و ایجاد مخروط افکنه جدیدی در بخش پایین دست مخروط فعلی گردیده است با تداوم فرآیند های فرسایشی مخروط جدید وسعت یافته و مخروط افکنه فعلی به دو بخش مجزای شمالی و جنوبی تقسیم خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tectonic in morphology, segmentation and development of Mooghar alluvial fan (north of Ardestan)

نویسنده [English]

  • Alireza Taghian
چکیده [English]

Abstract

Alluvial fans are the most striking phenomena o fluvial geomorphology . These forms are found in frount of mountains and pediments of arid and semiarid zones .
Alluvial fans are affected by climate changes and tectonics . Occurring of tectonic events lead to reaction of alluvial fans . Some of these reactions appear on dissection of alluvial fans and displacement of depocenters on alluvial fans . The study area is located north Isfahan and North west Ardestan . The aim of this study is to identify Mooghar alluvial fan and consideration the role of effective factors in its segmentation and deformation using geomorphic indicators , geomorphologic evidence of active tectonics and visit field. These activites lead to displacement divergent centers and Depocenters, segmentation and succession of alluvial fan and creating new sequence of alluvial fan in the lower alluvial fan .
The new alluvial fan will be extend with continued erosion processes and perest alluvial fan will be divided into tow distinct parts of north and south

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Alluvial fan
  • Tectonic
  • Geomorphological Indexes
  • Mooghar