بازسازی برف مرزهای کواترنر پایانی در محدوده سایت ریگ

نویسندگان

چهارمحال و بختیاری - لردگان - فلارد - دشت پاگرد

چکیده

  چکیده   قلمروهای یخچالی سایت ریگ در جنوب استان چهارمحال بختیاری با هدف ردیابی شواهد فعالیت‌های یخچالی، تعیین برف مرزها، بازسازی شرایط رطوبتی و دمایی گذشته، تعیین خط­ تعادل آب و یخ کواترنر پایانی و بررسی وجود رابطه میان پراکندگی سیرک‌ها با جهات ناهمواری‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. از روش‌های درون یابی در بازسازی داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی و نیز از روش مطالعه کف سیرک پورتر و روش رایت در تعیین برف مرز گذشته استفاده شد. نتایج بدست آمده از روش پورتر، ارتفاع 2812 و همچنین روش رایت، ارتفاع 2836 متری را به عنوان برف مرز گذشته نشان می‌دهد. همچنین خط تعادل آب و یخ بدست آمده در ارتفاع 2109 متری قرار دارد. نتایج نشان دهنده‌ی شکل گیری حدود 89/32 درصد از سیرک‌ها در دامنه های رو به قطب و 66/25 درصد دیگر در دامنه های رو به استوا می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction boundaries Snow of late Quaternary in the range of site Rig

نویسندگان [English]

  • Mohammad RahdanMofrad
  • MohammadReza Servati
  • Abdollah Seif
چکیده [English]

 Abstract Territories glacier Rig site in the south province Chahar Mahal and Bakhtiari was studied with the aim tracing evidence of glacier activity , determining boundaries snow the, reconstruction of conditions past humidity and temperature , determining balance line of water and ice of late Quaternary and reviews link between scattering cirques with aspects inequalities. with aspects. From method Interpolated in reconstructing of climatic and hydrological data and also study method Porter Cirque floor and Wright method was used to determine the past boundary of the snow . The results from Porter's method , altitude 2812 and also of the method Wright , altitude 2836 meters shows as past boundary snow . Also water and ice balance line obtained has been in the altitude 2109 meters . The results represents the shaping are about 89/32 % of the Cirque at the slopes of to pole and the 66/25 % other in the slopes to the the equator.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glacial
  • Permanent snow line
  • Balance line of water and ice
  • Late Quaternary
  • Rig