مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش برآورد مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران زمین است. بدین منظور از داده‌های دمای کمینه‌ی روزانه‌ی 663 پیمونگاه همدید و اقلیمی طی بازه‌ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 استفاده شد. داده‌ها به کمک روش کریگینگ در ابعاد 15*15 کیلومتر بر روی پهنه‌ی ایران درون‌یابی شدند. ماتریسی با ابعاد 7187*15992 حاصل شد که بر روی سطرها روز و بر روی ستون‌ها یاخته‌ها قرار گرفت . به کمک آزمون t در سطح اطمینان 95 درصد میانگین فاصله‌ای مدت زمان انتظار رخداد یخبندان برای تک تک یاخته‌ها در برجهای مختلف و بصورت سالانه برآورد شد. نتایج نشان داد که مدت زمان انتظار رخداد یخبندان بر روی پهنه‌ی ایران در برجهای مختلف سال با هم متفاوت است. در برج دی مدت زمان انتظار بسیار کوتاه است. در این برج از سال بر روی ارتفاعات زاگرس و شمال شرق کشور مدت زمان انتظار 1 الی 3 روز است. در برجهای دیگر سال مدت زمان انتظار افزایش می‌یابد. باریکه‌ی سواحل جنوبی کشور در تمام برجهای سال بدون یخبندان است و مدت انتظار بی‌معنی است. تغییرات مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در مناطقی که مدت زمان انتظار طولانی بوده، بسیار زیاد است. بر روی اردبیل، مناطق بین سنندج-همدان، تهران-سمنان و شهرکرد نسبت به سایر مناطق کشور فاصله زمانی بین رخداد دو یخبندان متوالی بسیار کوتاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Waiting time of frost occurrence over Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian 1
  • Mohammad Darand 2
چکیده [English]

The purpose of this study is estimate waiting time of frost occurrence over Iran. The daily data from 663 synoptic and climatology over Iran during 1/1/1340 to 11/10/1383 have been used. Data interpolated by Kriging method on 15×15 km pixels. The data base with dimension 15992×7187 obtained that on the rows were days and on the column were pixels. By t student test the interval mean of waiting time frost occurrence estimate for each pixels during different months and yearly in 95% confidence level. The results of this study showed that waiting time frost occurrence in the different months of year is not even over Iran country. In the January the waiting time frost occurrence is very short. In this month of year over the Zagros and elevation in the northeastern part of country waiting time frost occurrence is 1 to 3 days. In the other months waiting time frost occurrence increase. The southern parts of country in the all months of year are without frost occurrence. The changes of waiting time frost occurrence are very high in the regions that waiting time is long. Over the Ardabil, regions between Sanandaj and Hamedan, Tehran and Semnan and Shahrekord the time interval between two occurrence frost phenomena is very short rather than other parts of country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frost
  • waiting time
  • Iran