شناسایی روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از حالات دمایی، دماهای بالا و رخداد روزهای گرم است. مطالعۀ رفتار مکانی روزهای گرم به لحاظ شناخت قوانین حاکم بر این حالت مهم دما، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر تلاش شد تا روزهای گرم فراگیر ایران به روش آماری شناسایی و توزیع فضایی آن ها تحلیل شوند. به این منظور از پایگاه داده‌ شبکه‌ای دمای بیشینه کشور که حاصل میان‌یابی مشاهدات روزانه از ابتدای سال 1340 تا انتهای سال 1386 است، بهره برده ایم. در نتیجۀ واکاوی انجام شده، 1539 روزِ گرم فراگیر شناسایی گردید. بیش ترین فراوانی روزهای گرم در ماه‌های فروردین، بهمن و دی می‌باشد. با هدف شناسایی الگوی پراکنش و روابط فضاییِ روزهای گرم فراگیر در پهنه کشور از آماره مورنِ کلی ، مورن محلی و نمایه گتیس- اُرد جی استار استفاده شد. الگوی فضایی برازندهِ روزهایِ گرم فراگیر ایران یک الگوی خوشه‌ای است که معنی‌داری آن در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می‌گردد. خوشه های فراوانی روزهای گرم در مرکز ایران و خوشه های متوسط دما در حواشی کشور رخ داده اند. با این وجود نواحی تؤأم با بیشینۀ بسامد روزهای گرم، منطبق با نواحی بیشینۀ دمای روزهای گرم نیستند. عموماً نواحی دمایی زیر اثر رطوبت، عرض جغرافیایی و ارتفاع می‌باشند. گرم ترین نواحی تؤأم با روزهای گرم در جنوب و جنوب شرق کشور و نقاط کمینۀ تؤأم با روزهای گرم در بلندی‌ها و نواحی شمال غربی کشور جای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Spatial Relationship of Widespread Hot Days in Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Shadman
  • Hossein Asakereh
چکیده [English]

One of temperature estates is hot day occurrence. In order to recognize the mechanism of this estate, surveying its spatial behavior is crucially important. In current paper it has been attempted to recognized widespread hot days and their spatial distribution by using statistical methods. Accordingly maximum temperature database of Iran during 1962-2008 has been used. The analyses result has illustrated 1537 widespread hot days. Most of these days have been occurred during winter and spring seasons. In order to recognize distribution patterns and spatial autocorrelation, Global and local Moran statistic and also Getis- Ord G* statistic has been used. Using Global Moran has been revealed that in 99% confidence interval, cluster pattern governs the hot days frequency as well as hot days temperature. Frequency clusters has been raised in centre of Iran while clusters of the mean of temperature has been occurred in southern (from west to east) and northwest margin of the country. However the regions that experienced maximum frequencies of hot days do not happened in regions with hottest day’s temperature mean. Generally hot days regions are determined by humidity, latitude and elevation. The hot spots are located in south, southeast and cold spots are founded in high lands and northwest of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Spatial Analyses
  • Hot day
  • Spatial Correlation