واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش گامی در جهت شناسایی الگوهای زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق است. به منظور این واکاوی، از داده های شبکه ای پایگاه داده ی آفرودایت که مربوط به یک دوره ی 57 ساله (2007-1951) است، استفاده شد. این داده‌ها شامل سه ماتریسِ موقعیت جغرافیایی یاخته‌ها، داده‌های اصلی(بارش) و ماتریس تقویم بود. سپس به کمک نرم افزار متلب میانگین های سالانه، فصلی و ماهانه‌ی داده‌ها محاسبه گردید و 17 نقشه ی مکانی متشکل از یک نقشه سالانه، چهار نقشه فصلی و دوازده نقشه ماهانه با استفاده از روش "نزدیک ترین همسایگی" در محیط نرم افزار "سرفر" ترسیم گردید. همچنین به منظور واکاوی زمانی نخست میانگین وزنی داده های فراسنج بارش محاسبه و سپس 17 سری زمانی متشکل از سری زمانی سالانه، فصلی و ماهانه ترسیم گردید. نتایج حاصل از این واکاوی ها نشان داد که بارش در سرزمین عراق از توزیع زمانی و مکانی یکنواختی برخوردار نیست. بارش عراق از شمال به جنوب و از شرق به غرب دارای کاهش محسوسی است. عرض جغرافیایی و پراکنش ناهمواری ها عامل اصلی این توزیع نایکنواخت است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ناپارامتری من-کندال در سطوح اطمینان 95% و 99% بر روی سری های زمانی 17 گانه نشان داد که در طول دوره ی آماری 57 ساله هیچ گونه روندی در بارش سالانه این سرزمین وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal and spatial analysis of precipitation in Iraq

نویسنده [English]

  • Esmail Rashidi ahmad abad
چکیده [English]

This study is a step toward identifying spatial and temporal patterns of precipitation on the territory of Iraq. The purpose of this analysis, the data related to the network database Aphrodite a 57 -year period (2007-1951), was used. The data matrix consists of three cell location, the original data (rainfall) and the calendar matrix .Surfer was drawn up. Also analyzed for the first time and then calculate the weighted mean of the rainfall parameters of 17 time-series data consisting of time series of annual, seasonal and monthly were drawn. The results of this analysis showed that the spatial and temporal distribution of rainfall in Iraq was not uniformly. Precipitation from North to South and from East to West in Iraq has slowed. The main factor is the uneven distribution of latitude and altitude distribution. The results of the nonparametric test Mann - Kendall at 95 % and 99 % confidence levels 17 -fold over the time series data showed that over the course of 57 years in this country, there is not trend in precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • precipitation
  • time series
  • Trend