بررسی منطقه بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: تنگ درکش ورکش استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

یکی از خطرات طبیعی در مناطق کوهستانی که همواره منجر به بروز تلفات جانی و خسارات مالی فراوان می شود سقوط بهمن می باشد لذا بررسی مناطق بهمن خیز به خصوص زمانی که مسیرهای بهمن مناطق مسکونی و یا جاده ها را تحت تاثیر قرار می دهند جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به طور قابل توجه ای اهمیت دارد. در این تحقیق براساس اطلاعات محلی، یکی از مناطق بهمن خیز در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است. سپس درعملیات میدانی، همه بخش های آن از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت و خصوصیات مختلف ژئومورفولوژی و کاربری اراضی بررسی شد. در مرحله بعد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه های ارتفاع، شیب و جهت تولید شد. با استفاده از این نقشه ها و اطلاعات بدست آمده از عملیات میدانی، منطقه تجمع بهمن، گذرگاه های بهمن، منطقه توقفگاه بهمن، مناطق شروع بهمن و پروفیل مسیر اصلی حرکت بهمن استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Avalanche-Prone Area Using Geographical Information System (Case Study: Tang Darkesh VARKESH, Chaharmahal and Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

  • alireza Davoudian
  • Rafat Zare Bidaki
  • Moslem Heydari
چکیده [English]

One of the natural hazards in mountainous areas, which always cause great losses of life and financial damages, is the avalanche fall. Since, survey the avalanche-prone areas for prevention the probable damages is considerably important, especially when the avalanche paths affect the residential areas or roads. In this research, based on local information, one of the avalanche paths in the Chaharmahal and Bakhtiari province is identified. Then in the field works, all parts of it visited and the geomorphology and land use characteristics investigated. After that, using geographical information system, hypsometry, slope and aspect maps produced. Using these maps and the information obtained from the field works, the avalanche accumulation zone, the avalanche tracks, run-out zone of the avalanche, starting zone of the avalanche and profile of the main track are extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avalanche
  • Avalanche-Prone Area
  • Avalanche Control
  • Prone Area
  • Avalanche Track
  • Avalanche fall