محاسبه تبخیر و تعرق زعفران با روش پنمن مونتیث و نیازآبی آن در استان اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه نجف آباد

2 هواشناسی اصفهان

3 پژوهشکده هواشناسی تهران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

افزایش بهره وری آب یکی از راه کارهای مدیریت مصرف آب دربخش کشاورزی و افزایش بازده مصرف آن می باشد.برای بهبود بهره وری مصرف آب در شبکه های آبیاری، تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان و برآورد دقیق مقدار تبخیر و تعرق امری ضروری است که به کمک آن می توان مدیریت مصرف آب در کشاورزی را بهبود بخشید.در این تحقیق عناصر اقلیمی دما، بارش و رطوبت نسبی روزانه در دوره آماری 1993-2008 میلادی با برنامه calculate.xlsx در نرم افزارexcel محاسبه شده و مقدار تبخیرو تعرق روزانه با روش پنمن مونتیث، نیاز آبی و بارش درفصول مختلف رشد گیاه زعفران مشخص گردید.نتایج نشان داد ایستگاه های غرب و جنوب غرب استان دمای لازم برای کسب درجه-روز گیاه به دست نمی آید. با توجه به اینکه نامین دمای مورد نیاز گیاه،اولین عامل رشد زعفران می باشد،این ایستگاه ها برای کشت زعفران مناسب نیستند.فصول رشد زعفران از اکتبر(مهر) تا (اردیبهشت) است. در دوره رشد زعفران،در ایستگاه اردستان با528/1میلی متر بیشترین نیاز آبی و ایستگاه کاشان با 279میلی متر کمترین نیاز آبی اندازه گیری شده است.در ایستگاه اردستان با 407میلی متر بیشترین مقدار آبیاری سالانه و در ایستگاه گلپایگان107میلی متر کمترین مقدار آبیاری سالانه محاسبه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation evapotranspiration by Penman Monteith method and its water require in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • amir gandomkar 1
  • victoria ezzatian 2
  • mohammadbagher behyar 3
  • Hassanali Ghayoor 4
  • zohreh rajabi 4
چکیده [English]

Water productivity Increase is one of the water management solutions in agriculture and increasing its efficiency. The accurate determination of plants water requirement and the accurate value estimate of evapotranspiration is essential for improving water productivity in irrigation network that it can help to improve water management in agriculture.
in this research such climatic elements as temperature,rainfall and daily relative moisture have been calculated within the statistic era(1993-2000).To put it into practice calculate-xlsx program in excel is used.The amount of evaporation and daily perspiration was also calculated depending on Petman Monteith method.water and rainfal requirement for growing saffron in different seasons were specified as well.The results of this study indicate that in the western and southwest stations in the province the temperature needed to get the necessary degree of the plant would not be accessible.considering the fact that procuring necessary amount of temperature is the first factor for the growth of saffron ,thus such stations are not suitable for planting saffron.
saffron grows during the seasons of October (Mehr) and May (ordibehesht).During the period of growing saffron Ardestan station with the average of 528/1 mm and kashan station with the average of 279 mm calculated as the most and the least amount of water requirement bases respectively.In Ardestan station the average of 407 mm and in Golpaygan station the average of 107 mm also calculated as the most and the least amount of annual irrigation respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: saffron
  • Reference Evapotranspiration
  • plant cooefficient
  • water requirement
  • annual irrigation