ریزش برف و ارتباط آن با دما در استان کردستان

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین دمای آستانه رخداد برف در نقاط مختلف استان کردستان، ابتدا زمان‌های رخداد بارش‌های برف در طول دوره آماری موجود هریک از هفت ایستگاه همدیدی استان، مختوم به سال 2006، به همراه دما و نقطه شبنم در همان ساعت دیدبانی استخراج شده است. سپس مقادیر فراوانی، فراوانی نسبی و فراوانی نسبی تجمعی ریزش برف غیر رگباری در گستره‌های مختلف دمایی هر ایستگاه مشخص شده است. با انجام تحلیل فراوانی، توزیع نرمال بهترین توزیع برای برازش به داده‌های دما شناخته شد. بر این اساس، احتمال ریزش برف، در دمایی معین و کمتر از آن نیز محاسبه شده است. برای پیش بینی نوع بارش، رابطه همبستگی بین دمای نقطه شبنم و کمبود اشباع، در زمان بارش برف، تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد به هنگام ریزش برف، دما به طور میانگین در بیشتر ایستگاه‌های مورد مطالعه، منفی است. به سبب گذر دما از فاز مثبت به منفی، فراوانی بارش برف در دماهای Cº 5/0-0 بیش از گستره‌های دیگر است. بارش برف در دماهای بیش از Cº 3 در سطح ایستگاه‌های استان به ندرت رخ می‌دهد. بیشینه احتمال بارش برف در دماهای مثبت، حدود 25 درصد، برای د ماهای بین Cº1 تا Cº 3/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Snowfall and Its Relation to Temperature over Kurdistan Province

چکیده [English]

  In order to determine the snowfall threshold temperature in different regions of Kurdistan province, first the occurrence times of the non shower snow, associated with dry-bulb temperature and dew point temperature at the time of observation were extracted for 7 synoptic stations of the province. Then, the frequency, relative frequency and cumulative frequency of snowfall in different temperature ranges were recognized for each station. Throughout frequency analysis, the normal distribution is recognized as the best probability distribution for fitting to temperature data. According to that, the snowfall probability in a certain temperature and less than that was calculated. In order to predict the type of precipitation, the correlation between dew point and deficit during the falling of snow was determined. The results show that the mean temperatures at the snowfall times are negative for most stations. Due to temperature transition from positive phase to negative, the snowfall frequency in 0-0.5°C is more than the other ranges. Snowfall is rare in temperatures greater than 3°C over those stations. Maximum probability of snowfall with positive temperatures is almost %25 for 0.3°C up to1°C

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry-bulb temperature
  • snowfall
  • dry
  • bulb temperature
  • dew point temperature
  • frequency analysis
  • Kurdistan province