توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه توسعه روستایی تا حدودی تابعی از توانمندسازی روستاییان است، زیرا تغییر و تکامل دانش، مهارت و نگرش روستاییان به توسعه روستایی منجر می‌شود. در این ارتباط، همان‌طوری که روستاییان از پذیرش روش‌های جدید و جدیدتر استقبال می‌کنند، به تبع آن افکارشان نیز متحول می‌گردد و در نتیجه نگرش جدیدی در آنها نسبت به فعالیت‌های کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی ایجاد می‌شود و با ارتقای ظرفیت‌های شناختی (آگاهی و دانش) خود، موجبات توسعه پایدار مناطق روستایی را فراهم می سازند. گفتنی است هدف کلی تحقیق حاضر، نقش توانمند سازی در توسعه روستایی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی تبیینی یا تحلیلی به شمار می‌رود. علاوه براین، برای انجام تحقیق نوزده روستای نمونه به صورت تصادفی طبقه‌ای و 137 نفر از روستاییان از طریق فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین، در این تحقیق، داده‌های خام برای اندازه گیری شاخص‌ها از طریق مصاحبه،مشاهده، پرسشنامه، اسناد و مدارک گردآوری شد. افزون بر این، برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان و تعیین پایایی کمی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد. در نهایت، در مقاله حاضر برای پاسخ به سؤال تحقیق با تهیه یک سری شاخص‌های تبیین کننده توسعه روستایی و توانمندسازی و سنجش آن در سطح مناطق روستایی نمونه شهرستان مشگین شهر، نگارنده به ارتباط معنادار بین توانمندسازی و توسعه روستایی با استفاده از آزمون آماری پیرسون دست یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The empowerment as an essential step for attaining rural development, Case study: Meshkinshar County

نویسنده [English]

  • V. Haydari
چکیده [English]

Nowadays, empowerment causes the development of rural regions, because rural development is realized by changing and evolution of the knowledge, skill and attitude of rural people. For the simple reason that after accepting the new and newer ways, their thoughts will be changed. As a result, rural people will have a new attitude toward agricultural activities and other economic activities in rural regions. Finally, they create sustainable development of rural regions by promotion of their cognitive capacities (awareness and knowledge). The main objective of the present study is to find the role of empowerment on the development of rural regions. The research method is analytical and explanatory. Moreover, for the accomplishment of present study, 19 sample rural areas were randomly selected and 137 rural people were randomly chosen through Cochran’s formula. Also, the raw data of present research for measuring indices were collected through interview, observation, questionnaire, documents and evidences. In addition, for content validity of questionnaire, experts' opinions were obtained and used and the reliability of the questionnaire was checked by Chronbach's α coefficient and through SPSS software. Finally, in order to response the research question, using a series explaining indices of agricultural development and empowerment and assessing them in sample rural areas of Meshkinshar, the author found a significant relation between empowerment and rural development using of Pearson statistical test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • rural development
  • agricultural development
  • Meshkinshar County