برآورد و تحلیلی از شرایط زمانی- مکانی آسایش اقلیمی در استان کردستان

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

آگاهی از آسایش اقلیمی، نقش مهمی در زندگی انسان و فعالیت‌های او بازی می‌کند. در حقیقت بسیاری از فعالیت‌های انسانی در ارتباط مستقیم با آسایش اقلیمی هر مکان است. این پژوهش با هدف شناخت وضعیت آسایش اقلیمی استان کردستان انجام شده است. در این مطالعه وضعیت آسایش اقلیمی استان کردستان با استفاده از داده‌های روزانه متغیرهای اقلیمی و شاخص‌های دمای موثر استاندارد و دمای معادل فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده که براساس شاخص دمای موثر استاندارد، در ایستگاه‌های مریوان، سنندج، بانه، بیجار، قروه، سقز و زرینه به ترتیب بالاترین مقدار آسایش اقلیمی حاکم بوده است. بر اساس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک نیز در ایستگاه‌های مریوان، قروه، بانه، سنندج، بیجار، زرینه و سقز بالاترین مقدار آسایش اقلیمی وجود داشته است. از دیگر نتایج تحقیق می‌توان به فراوانی بالای شرایط آسایش اقلیمی ایستگاه زرینه در فصل تابستان اشاره نمود. در حالی که اغلب ایستگاه‌های مورد مطالعه بیشترین آسایش اقلیمی آنها در آبان، مهر و اردیبهشت ماه است؛ ایستگاه زرینه در فصل تابستان بالاترین میزان آسایش اقلیمی را استان کردستان به خود اختصاص داده است. این مطالعه نشان داد که توزیع زمانی و مکانی روزهای توأم با آسایش اقلیمی استان کردستان متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation and Spato-temporal Analysis of Climatic Comfort Conditions in Kurdistan Province

نویسنده [English]

  • Bakhtyar Mohammadi
چکیده [English]

The knowledge about climatic comfort plays an important role in the Humans life and her activities. In fact many human activates are directly related with climatic comfort in every region.
This paper analyzed the climatic comfort in province Kurdistan (Sanandaj, Saghez, Bijar, Ghorve, Zarine, Marivan and Bane meteorological Stations). Rates of climatic comfort analyzed in meteorological Stations using daily data climatic parameters and Standard Effective Temperature (SET) and also Physiological Equivalent Temperature (PET) indexes.
The results showed that according to SET index, Marivan, Sanandaj, Bane, Bijar, Ghorve, Saghez and Zarine stations has been highest climatic comfort sequentially. An according to PET index also, Marivan, Ghorve, Bane, Sanandaj, Bijar, Zarine and Saghez stations has been highest climatic comfort sequentially.
Other results said that most of meteorological Stations have highest climatic comfort in during November, October and May. In spite Zarine station have a highest climatic comfort during summer season (especially in July and August). Thus, it seems that temporal distributions of climatic comfort in Kurdistan meteorological Stations are different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard Effective Temperature
  • Physiological Equivalent Temperature
  • Climatic Comfort
  • Kurdistan province