دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389 
تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

صفحه 27-46

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی