دوره و شماره: دوره 25، شماره 99، تیر 1389 
تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

صفحه 135-151

داریوش رحیمی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور