دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، تیر 1390 
بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

صفحه 27-46

هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ فرناز پوراصغر


شناسایی اشکال مورفوژنتیک فعال در گردنه پیام با هدف برنامه ریزی ژئوتوریسم

صفحه 67-92

داود مختاری؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی


مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

صفحه 93-116

اباذر اسمعلی عوری؛ فریدون بابائی اقدم؛ وکیل حیدری ساربان


بررسی رابطه بین نوسانات اقلیمی با تراز آبخانه دهگلان

صفحه 187-208

ناصح قادری؛ هوشمند هوشمند عطایی؛ حامد قادرزاده