دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390 
تحلیلی بر وضعیت گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی

صفحه 49-78

یونس غلامی بیمرغ؛ سید علی موسوی؛ حمید رضا وارثی


شناسایی فصول دمایی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای

صفحه 173-198

مجید منتظری؛ مجید منتظری؛ مجید منتظری