دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، تیر 1391 
تعامل انسان با طبیعت: یک واکاوی هنجاری

صفحه 1-33

منصور شاه‌ولی؛ احمد عابدی سروستانی


جغرافیای تاریخی مال امیر پایتخت اتابکان لر بزرگ

صفحه 88-118

فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری؛ عزت اله عبدالهی نوروزی


بررسی دمایی اثر ساز و کار جوی- دریایی خزر در بارش های سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی آن

صفحه 201-225

مجید آزادی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ مجید آزادی؛ حمید نوری