دوره و شماره: دوره 28، شماره 108، فروردین 1392 
تحلیل شدت – تداوم بارش در حوضه کارون بزرگ

صفحه 1-12

محمد باقر بهیار؛ هوشنگ قائمی؛ مهناز خزایی؛ هوشنگ قائمی


تحلیل و ارزیابی شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهرتاریخی میبد

صفحه 177-204

محمد حسین سرائی؛ کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی


تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران

صفحه 205-224

علی اکبر رسولی؛ احمد رضا قاسمی؛ رقیه روشنی؛ احمد رضا قاسمی