دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392 
بررسی تغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان

صفحه 33-48

زهره مریانجی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ سعید موحدی


ژئوپلیتیک ایران و تأثیر آن بر قاچاق کالا

صفحه 49-68

‌‌صفی‌اله شاه قلعه؛ ابوالفضل عیسی‌آبادی


بررسی الگوهای همدید- دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت

صفحه 215-238

مجید آزادی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ مجید آزادی؛ حمید نوری