دوره و شماره: دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393 
بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر

صفحه 122-103

شهرام مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سمانه مسیبی