دوره و شماره: دوره 29، شماره 114، خرداد 1393 
شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره


بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

صفحه 165-178

اسماعیل امیدعلی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ رسول بیدرام


کاربرد تکنولوژی‌های جدید در تحلیل فضایی و مکانیابی پارکینگ (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

صفحه 215-236

مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی؛ مظاهر احمدی باصری