دوره و شماره: دوره 29، شماره 115، تیر 1393 
اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همساز ها

صفحه 15-26

زهره مریانجی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی


تحلیل شرایط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی

صفحه 215-228

مجید منتظری؛ حسین عساکره؛ نصرت فرهادی؛ امیر گتدمکار